Lufttäthetsprovning

En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå passivhuskravet är ett lufttätt klimatskal. Förutom att energianvändningen påverkas har lufttätheten stor betydelse för bl.a. byggnadens fuktsäkerhet, ventilationsflöde, effektiv värmeåtervinning, termisk komfort såsom drag och kallras, ljudmiljö (buller) samt när det gäller att förhindra spridning av luftföroreningar och lukt.

Våra partners hjälper dig att utföra mätningar enligt standarden EN-SS-13829

  • Lufttäthetskontroll (metod B) samt läckagesökning
    Mätningen enligt metod B är avsedd för att mäta lufttätheten för byggnadens klimatskal. En sådan mätning utförs normalt så tidigt som möjligt i byggskedet och kan med fördel kombineras med en läckagesökning. På så sätt är det möjligt att tidigt i byggprocessen hitta och åtgärda brister i byggnadsskalets lufttäthet. Vid en läckagesökning är det lufttäta skiktet tillräckligt komplett, men vanligtvis saknas ännu de invändiga beklädnaderna. Det är lönsamt att kontrollera lufttätheten omedelbart efter färdigställande av det lufttäta skiktet eftersom det då är lättare och billigare att åtgärda eventuella läckage.
  • Lufttäthetsprovning (metod A)
    Denna metod är avsedd för mätning av byggnadens lufttäthet under driftförhållanden. Den ger ett mätvärde, s.k. läckagetal, som gäller som verifikation enligt standarden EN-SS-13829.
    För certifiering av passivhus är kravet för luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h. Provet skall utföras efter färdigställande.
    Vid mätningar enligt BBR gäller q50 i l/sm2.

Vänd dig gärna direkt till våra kompetenta partners för lufttäthetsprovning:

Dry-IT AB Peter Sunvisson Stockholm 08-464 66 00
Karnehed Design & Construction AB Per Karnehed Linköping 073-501 11 30
Husmiljö Olaf Stark AB Olaf Stark Vallda 076-135 76 09
ÅF Consult Claes Eriksson Växjö 010-505 68 51