Villor på Tavleliden

Passivhusplaneringsteam: Sweco Architects, Sweco Systems, Sweco Structures
Certifieringsansvarig passivhusexpert: arkitekt Thomas Greindl,  Sweco Architects

Dragonskolan i Umeå vill medverka till kommunens vision att ”Umeåregionen ska senast 2020 vara världsledande inom hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”. Därför är man alltid öppen för nya, klimatsmarta sätt att bygga. För närvarande bygger eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet villor på Tavleliden i passivhusstandard till Umeå kommun.

Husen på Tavleliden ska bli Sveriges första miljöcertifierade passivhusvillor – och de energisnålaste villorna i landet. De är ritade för att möta miljömål på FN-, EU-, riksdags-, läns- och kommunnivå. Projektet följer devisen ”tänk internationellt och handla lokalt”. Hållbarhetskonceptet innefattar en resurseffektiv helhetssyn och livscykeltänkande.

Hela projektet består av sex enfamiljsvillor och utförs anpassat till elevernas läsår och läroplan, i två etapper. Totalt ska 6 villor á 158 kvm byggas.

Klimatskalet ovan markplatta, inklusive mellanbjälklag och golvkonstruktion, består till 98,2 % av förnybara och träbaserade ekologiska byggvaror. Alla föreslagna material har en byggvarudeklaration och en miljövarudeklaration, är helt giftfria och har levererats av så närliggande producenter som möjligt. Inomhusklimatet är fritt från emissioner som är skadliga för människan. Optimeringar av konstruktion och material med LCA (livscykelanalys) i ett tidigt skede minskade koldioxidutsläppen med 95 % jämfört med en vanlig byggnad. Behovet av köpt energi sänks ytterligare med en bergvärmepump. Man använder ett FTX-aggregat med 94 % värmeåtervinning. Huskroppen är kompakt med en andel av fönster och dörrar på 20 %.

PHPP-beräkningen visar att värdet för värmebehovet överskrids något, det hamnar på 17 kWh/m2a istället för de tillåtna 15. Detta är dock ett mycket bra resultat med tanke på husens storlek och klimatförhållandena på plats. Man har använt passivhuskomponenter, valt en konstruktion utan köldbryggor och kvalitetssäkrat bygget enligt PHI:s rekommendationer. Detta tillsammans med Tavlelidens läge bara 30 mil söder om polcirkeln gör att projektet tilldelades certifikatet "Passivhus-Pilotprojekt" av Passivhaus Institut Darmstadt.

PHPP-beräkning villor Tavleliden