Checklista


Hedlunda förskola. Foto: Sweco

1 Bebyggelseplan

 • Skuggningsfritt för passivt utnyttjande av solenergi.
 • Skuggningsfria planteringar (på sommaren kan dock lövträd
  vara bra!).
 • Om möjligt projektera kompakta byggformer.
 • Höga rumsvolymer medför ett högre värmebehov per
  kvadratmeter.

2 Förplanering

 • Glasade areor mot syd är optimerade, fönster mot öster/väster/nors ska vara små.
 • Skuggningsfritt (inga, alternativt få skuggor vintertid) från bröstningar, tillbyggnader, balkonger, takutsprång, skiljeväggar m m)
 • enkel struktur för byggnadsskalet (helst utan kupor och förskjutningar).
 • Skuggning på sommaren (t.ex. takutsprång, screen, lövträd,
  dock helst inte solskyddsglas som förhindrar solinstrålningen vintertid).
 • Planlösning: koncentrerad installationszon (t.ex.
  placering av frånluftzoner ovanför eller bredvid varandra).
 • Beakta nödvändiga ventilationskanaler.
 • Separera en eventuell källarvåning lufttätt och fritt från köldbryggor.
 • Kontrollera om huset kan få bidrag och ansök om dessa.

3  Bygglovsplanering

 • Planera in isoleringstjocklekarna för klimatskalet.
 • Undvik köldbryggor.
 • Planera in utrymmen som behövs till installationstekniken.
 • Planlösning: korta ledningar (varmvatten, kallvatten,
  avloppsvatten) och korta ventilationskanaler.
 • Kanaler till kall luft ska gå utanför klimatskalet, varma
  ledningar ska gå innanför klimatskalet.

 4  Utförandeplanering för huskropp

 • Mycket välisolerade standardkonstruktioner. (Regel: U
  < 0,15 W/(m²K); sträva efter U = 0,10 W/(m²K)!)
 • Anslutningsdetaljer utan köldbryggor: beräkning av köldbryggor eller konstruktion utan köldbryggor.
 • Lufttäta anslutningsdetaljer och genomföringar.
 • Fönsteroptimering (glastyp, superkarm, glasandel, solskydd, inbyggnadssituation, glasavståndshållare). U-värde mindre än 0,80 W/(m²K).
 • Dörrar lågt U-värde (mindre än 0,90 W/(m²K)
 • Beräkning av det specifika energibehovet: använd “Passivhus projekteringspaket” (PHPP).

5  Utförandeplanering för ventilation

 • Kanalnät: inga kalla luftkanaler innanför klimatskalet. Är det ändå nödvändigt ska de vara mycket korta och extremt värmeisolerade.
 • Korta kanaler: släta väggar, flödeshastigheter < 3 m/s.
 • Planera mät- och balanseringsdon, ljudisolering, brandskyddsdon. Undvik kortslutningsflöden.
 • Kastlängd, möjlighet att balansera.
 • Frånluftsdon: inte ovanför värmeelement (i förekommande fall).
 • Dimensionera överluftöppningar till dp <1 Pa.
 • Ventilation: centralaggregat.
 • Värmeväxlare ska placeras nära klimatskalet.
 • Lämpliga uppställningsmöjligheter finns i klimatskalet
  eller på bottenvåningen.
 • Eftervärmebatteri i det varma skalet.
 • Ev. extra isolering av centralaggregat och eftervärmebatteri.
 • Effektiv värmeåtervinningsgrad över året min. 75 %. Lufttätt (luftcirkulation < 3%).
 • Eleffektivitet (< 0,4 Wh/m³)
 • Ska vara reglerbar, bra ljudisolering, bra värmeisolering av huset.
 • Reglering av ventilationen: användarstyrd
  "svag", "normal", "stark". Ev. ytterligare behovsstyrda knappar.
 • Fläktkåpor: stor upptagningsgrad vid lågt volymflöde, kolfilter.
 • Jordvärmeväxlare som option.
 • Lufttäthet, avstånd mellan kalla ledningsdelar och huset; bypass (sommar).

6  Utförandeplanering för övrig installationsteknik

 • Sanitet, varmvatten: korta ledningar, välisolerade
  innanför klimatskalet.
 • Sanitet, kallvatten: korta ledningar, normalt isolerade
  mot kondens.
 • Isolera varmvatten- och värmearmaturer.
 • Vattensnåla armaturer; tvätt- och dismaskiner med
  varmvattenanslutning.
 • Avloppsvatten: korta ledningar.
 • VVS och el: helst inga genombrytningar av klimatskalet.
  Där de inte kan undvikas måste tätheten säkerställas!
 • Använd energibesparande apparater (inventering
  rekommenderas för PHPP).
 • *Kvalitetskontrollera utförandet för den kompletta installationstekniken.
 • Ansökan/ Inlämning – första bedömning om certifikat
  “kvalitetskontrollerat passivhus“ hos PHI.
 • För ansökning behövs dokumentation t.ex. ritningar,
  ventilationsplaner, certifikat för inbyggda produkter, bilder mm.

7 Utförande, byggledning för huskropp

 • *Fritt från köldbryggor: tider för kvalitetssäkring på
  byggarbetsplatsen.
 • *Isoleringsarbeten: genomgående isoleringsskikt, undvik
  luftfickor.
 • *Lufttäthet: kontrollera anslutningsdetaljer när de ännu
  är åtkomliga.
 • *Lufttäthet: Ombesörj provtryckning under byggfasen!
 • När? När det lufttäta skalet är komplett utfört och ännu
  åtkomligt, d.v.s. innan de invändiga arbetena börjar (avstämning av entreprenader!).
 • Hur? n 50 test med BlowerDoor och värmekamera, inklusive lokalisering av läckage.
 • Mätmetod A enligt EN 13829 skall utföras efter färdigställande.

8 Utförande, byggledning för ventilation

 • *Genomföringar ska vara lufttäta.
 • Kanaler ska monteras rena och tätas noggrant.
 • Centralaggregat: filter ska vara åtkomliga för byte.
  Ljudisolering.
 • Kontrollera kanalernas isolering (där det behövs).
 • *Injustering av luftflöden i normaldrift.
 • Mätning av till- och frånluftsflöden, balansutjämning,
  balansering av till- och frånluftsfördelning.
 • Mätning av den elektriska ineffekten.

9 Utförande, byggledning för övrig installationsteknik

 • *Kontroll: lufttäta genomföringar.
 • *Kontroll: värmeisolering av ledningarna.

10 Certifikat “kvalitetskontrollerat passivhus”

 • Slutlig ansökan om certifikat “kvalitetskontrollerat
  passivhus“ hos PHI.