Norrgårdens förskola, Knivsta

Foton: Anders Bobert

Ort: Kölängen, Knivsta kommun
Arkitekt: Tovatt Architects & Planners
Beställare: Knivsta kommunfastigheter
Entreprenör: ByggConstruct AB
Omfattning: 1 800 kvm

I gränslandet mellan ett villaområde och ett jordbrukslandskap uppförs en kommunal förskola med 8 avdelningar i två plan. Formen är sammanhållen, med utvändiga trapphus och en tilltagen lanternin vilken för ner dagsljus till byggnadens inre.

Byggnadens yttre domineras av trä, precis som dess omgivning. Tanken är att fasaden ska gråna och smälta in i omslutande träddunge. Gårdsmiljön blir pedagogiskt lekfull i form av direktkontakt med odlingar, vattenlek, åkerholmar, skogspartier och fornminnen.

Gården samspelar med inomhusmiljön med direkt anslutning till olika ateljéer och rum för naturexperiment. Detta är ett av flera exempel på hur skolan erbjuder en fysisk inne- och utemiljö där pedagoger på ett naturligt sätt kan ge barnen en förståelse för miljö- och naturvårdsfrågor.

Inåt i byggnaden delas avdelningarna av i ett mittparti – matateljén, torget och den övre ateljén. Dessa kommer att verka som förskolans hjärta med tyngdpunkt i kommunikation mellan avdelningarna, både på och mellan våningsplanen. I det långsträckta rummet ligger mittpartiets kärna, trappan, vilken kombinerar matateljé, ljusintag och kommunikation.

Förskolan avses att certifieras som passivhus, vilket innebär 75% lägre energianvändning än vanliga förskolor. Under projektering har stor beaktning tagits i att optimera inomhusklimatet för att skapa en trivsam miljö, för både barn och vuxna, året om. Här är fönsterplacering och -utbredning anpassad till dagsljusbehovet där solavskärmning bidrar till en komfort även i rum i utsatt solläge.

Taket förses med solceller, vidare är klimatskalet uppbyggt av högvärdiga komponenter och oavbruten isolering vilket ska ge minimala värmeförluster. Personer som vistas i förskolan kommer även att kontinuerligt få andas frisk luft med hjälp av specifika ventilationsanläggningar vilka dessutom har hög värmeåtervinning för låga förluster.