Glänningeskolan, Laholm


Ort: Laholm
Arkitekt: PE Arkitektur
Beställare: Laholmsbostäder
Omfattning: 6390 kvm bruttoarea
Kapacitet: 475 elever
Inflyttning: 2019

Skolbyggnaden består av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa och ett generöst överljus som sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. De enkla grundformerna förklaras med önskan att skapa en energieffektiv byggnad där antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar.

Entréhallen med huvudtrappan är byggnadens hjärta, där alla rörelseflöden utgår ifrån. I norr kommer barnen in på morgonen och i söder vidgar sig rummet mot skolgården och ljuset.

I plan ett når man de flesta gemensamma funktioner samt särskolan och den ena av de två hemvisterna för årskurser 4 till 6 och i plan två de övriga hemvisterna. Varje hemvist har ett inre gemensamt rum, torg varifrån bas- och grupprummen nås. Varje hemvist är tydligt avgränsad men står i nära kontakt med det gemensamma entrérummet samt har interna kommunikationsmöjligheter med övriga hemvister.

Förutom huvudtrappan finns ytterligare tre interntrappor som förstärker kontakten mellan de i plan åtskilda verksamheterna och gör det möjligt att nå enskilda delar av skolan då den i övrigt är stängd. Matsalen bildar en egen byggnadsvolym som bidrar till att markera huvudentrén från norr.