Så känner du igen ett äkta passivhus

Idag är det populärt att använda begreppet passivhus så fort det handlar om väldigt energisnåla byggnader. Det finns dock en internationellt definierad standard som många av dessa hus inte lever upp till. Det handlar inte bara om låg värmeenergianvändning utan också om kvalitetssäkring och hög inomhuskomfort. Sunt förnuft och noggrannhet är nyckelorden, och här skiljer sig äkta passivhus från andra lågenergihus som kan bestå av riskkonstruktioner. Sigillet togs fram för att skydda byggherrar mot fusk, osäkra lösningar, felaktiga beräkningar/bedömningar och missnöjda hyresgäster.

IG Passivhus certifierar i samarbete med Passivhaus Institut Darmstadt äkta passivhus i Sverige och tilldelar detta kvalitetssigill till byggnationer som uppfyller de internationella passivhuskraven:


Värmebehovet ska vara max. 15 kWh m2a resp. effektbehovet max. 10 W/m2. Värdet för byggnadens lufttäthet ska understiga 0,6 omsättningar/h. Primärenergibehovet får max. vara 120 kWh/m2a. Äkta passivhus håller mycket hög komfort med frisk luft året om, utan drag och kallras. Äkta passivhus är kvalitetssäkrade.